سال کارفرما شرح
1388 شرکت تکین کو انجام مطالعات هدف سازگاری (FF