}
0
بازدیدها : 32
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۱:۰۰
ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی خطوط لوله توسط دستگاهDCVG/CIPS
1396
منطقه 8 عملیات انتقال گاز
0