}
0
بازدیدها : 21
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۶
بررسی پوشش و سیستم حفاظت کاتدی 413 کیلومتر از خطوط لوله منطقه 10 انتقال گاز به روش DCVG/CIPS/C-Scan
1395
منطقه 10 عملیات انتقال گاز
0