}
0
بازدیدها : 22
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۲
انجام بررسی سیستم حفاظت کاتدی و پوشش 90 کیلومتر از خطوط لوله شرکت انتقال گاز منطقه یک به روشهای DCVG
1394
منطقه 1 عملیات انتقال گاز
0