}

دستگاه داده بردار و کوپن پلاریزاسیون --- page 2